หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  มุทิตาสักการะ"พระเปรียญ9" แบงก์บัวหลวง-เจ้าภาพปีที่ 38  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาธรรม เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแก่ภิกษุสามเณร ที่มีความมานะ พากเพียร ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา

  พ.ศ.2554 นับเป็นปีที่ 38 รวมพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,254 รูป เป็นพระภิกษุ 1,043 รูป สามเณร 211 รูป

  เป็นที่น่ายินดีว่าพระภิกษุสามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค ยังคงดำรงมั่นในสมณเพศ เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์และพระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

  ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรม การบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานว่า การที่ธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาธรรมติดต่อกันมาเช่นนี้นับว่าได้มีส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้พระภิกษุสามเณรเกิดความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

  เห็นได้จากผลการสอบของแต่ละปี จะมีปริมาณผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2554 มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบบาลีชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 385 รูป มีผู้สอบได้ 60 รูป เป็นพระภิกษุ 52 รูป สามเณร 8 รูป เป็นความภาคภูมิใจที่ธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

  ประการแรก ภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุด คือ ศาสนทายาท สามารถธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป

  ประการที่สอง ภิกษุสามเณรเหล่านี้ คือ ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของคณะสงฆ์ในอนาคตเป็นครูอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นนักเผยแผ่ธรรมะที่มีคุณภาพ และเป็นนักบริหารที่มีสมรรถภาพ

  ประการที่สาม การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นธุระ คือ หน้าที่หลักอันสำคัญอย่างหนึ่งในพระศาสนา เรียก คันถธุระ คู่กับวิปัสสนาธุระ ตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะพึงอุปถัมภ์บำรุงตามกำลังศรัทธาให้ถาวรสืบไป

  ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงถือเป็นพระราชภาระสำคัญ ที่ทรงปฏิบัติเป็นพระราชกรณียกิจ และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่โบราณกาลเป็นลำดับมา

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาขึ้นเป็นประจำทุกปี

  จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง ได้ถวายพัดรอง ย่าม และไตรจีวร ถวายภิกษุ สามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตเปรียญธรรม 9 ประโยค และกล่าวสัมโมทนียกถาว่า

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้บำเพ็ญกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม และศาสนสถาน เป็นลำดับมา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นอเนกประการ กล่าวโดยย่อ เช่น

  อุปถัมภ์บำรุงภิกษุสามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู โดยการถวายทุนมาเป็นประจำ นับแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน

  อุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนการบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ตามโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจำ นับแต่ปี 2517 เป็นต้นมา

  เป็นเจ้าภาพขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงต่างๆ ในส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2510 เป็นต้นมา และยังอนุญาตให้สาขาของธนาคารจัดการทอดกฐินในวัดราษฎร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการของสาขานั้นๆ

  ในเทศกาลเข้าพรรษาของแต่ละปี ตามพระบรมพุทธานุญาต ธนาคารได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้นำเครื่องสักการบูชาไปถวายพระเถระในพระอารามหลวงต่างๆ นับแต่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น

  ประการที่สำคัญ คือ เมื่อภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร ไตรจีวร และพัดยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียบร้อยแล้ว ธนาคารก็จะอาราธนาภิกษุสามเณรรูปนั้นไปรับเครื่องมุทิตาสักการะ เพื่อแสดงความยินดีเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2517 เป็นต้นมา

  ปัจจุบันพระภิกษุ-สามเณรเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์และกิจการของพระศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก

  • Update : 4/7/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved