หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ข่าวสาร:ถวายความรู้'พระสังฆาธิการ' ดูแลทรัพย์สินศิลปวัฒนธรรม

  ข่าวสาร:ถวายความรู้'พระสังฆาธิการ' ดูแลทรัพย์สินศิลปวัฒนธรรม

  สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี โดยนาง มานิตย์ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี จัดประชุมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุน วัดใน "โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ"

  มีพระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับ สนุนวัดเข้าร่วมจำนวน 30 รูป/คน และได้รับเกียรติจาก นายเอนก สีหามาตย์ รอง อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรถวายความรู้ ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

  นางมานิตย์กล่าวว่า มรดกทางศิลปวัฒน ธรรมของชาติ ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีอยู่ในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูป ตู้พระธรรม ธรรมาสน์ และคัมภีร์โบราณ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความศรัทธาของประชาชน ช่างฝีมือในท้องถิ่นที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากพระสงฆ์และฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ปัจจุบันพบว่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเหล่านี้กำลังเสื่อมสภาพลงไป สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม กาลเวลา ภัยทางธรรมชาติ การพัฒนาของบ้านเมือง และการกระทำของมนุษย์

  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวตลอดเวลา ได้มอบหมายภารกิจให้ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ และ เพชรบูรณ์ พิจารณาบูรณะโบราณสถานที่มีสภาพชำรุดมากก่อน ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา ได้เลือกบูรณะวิหารหลังเก่าของวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จ.เพชร บูรณ์ ที่เดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จนแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

  "ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่อยอดในโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ จัดประชุมถวายความรู้ ความเข้าใจแด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุในวัด อีกทั้งยังได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานการบูรณะโบราณสถานและวัดที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชโอรส วัดเทพธิดาราม และโลหะปราสาท"

  นายเอนกกล่าวว่า สืบเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ศักราช 2550 ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากรได้ตระหนักดีว่าการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนโดยลำพัง เฉพาะส่วนราชการเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

  "วัดเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นจำนวนมาก ดังนั้นพระสงฆ์และฆราวาสผู้สนับ สนุนวัด จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในวัด ให้คงอยู่ตลอดไปและไม่ถูกทำลายให้เสื่อมค่าด้วยประการใด การประชุมถวายความรู้ในครั้งนี้ วิทยากรจะได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและแนวทางการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดและทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง"

  ด้านพระปริยัติพัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กล่าวว่า ด้วยแรงศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาฝากไว้ให้เป็นทรัพย์แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นในด้านของพุทธศิลป์ พุทธสถาปัตยกรรม จวบจนได้ตกทอดมาถึงเรา ผู้เป็นลูกหลานไทย ได้ระลึกและภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของชาติบ้านเมือง โดยมีบุคคลในสถาบันศาสนาอันได้แก่พระสงฆ์และฆราวาสผู้ให้การสนับสนุนวัด เป็นผู้จรรโลงให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเหล่านี้ ยังคงคุณค่าความเป็นสมบัติของชาติไว้

  การประชุมถวายความรู้ในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ผู้ที่ปกป้องดูแลมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข วิธีการดำเนินการร่วมกันกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้า ในการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในอนาคต


  • Update : 25/4/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved