หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พิธีเปิดการประชุมอบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปรียญต

  พิธีเปิดการประชุมอบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปรียญตรี รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕
   
  สนามหลวงแผนกบาลี ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมอบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปรียญตรี รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมอบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปรียญตรี รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “สนามหลวงแผนกบาลี ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปรียญตรี คือชั้นบาลีไวยากรณ์ ชั้นประโยค ๑ - ๒  และชั้นประโยค ป.ธ.๓ ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของครูผู้สอนให้มีความเข้มข้นในด้านวิชาการและวิธีการสอนโดยยิ่งขึ้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดการอบรมครูสอนบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไปแล้ว อันเป็นการปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพทางการศึกษาร่วมกัน โดยถือหลักว่า พระภิกษุ-สามเณร ในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการศึกษาใดย่อมจะมีภาระหน้าที่โดยตรงในการธำรงศาสน์ การเรียนรู้หลักธรรมคำสอน เพื่อนำมาใช้รักษาตนและประกาศเผยแผ่ไปในหมู่ประชาชน เป็นหน้าที่อันสำคัญของพุทธสาวกทุกรูป หลักสูตรการศึกษา ของคณะสงฆ์ที่ได้วางไว้ ย่อมจะเป็นไปเพื่อตอบสนองภารกิจอันสำคัญนี้โดยตรง ดังนั้น การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นไปในทุกระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีอยู่ เพื่อเป็นการจรรโลงพระศาสนาให้อยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป”
  จากนั้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ กล่าวเปิดการประชุม ต่อมา นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “การสนับสนุนส่งเสริมงานศาสนศึกษา” ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนบาลีไวยากรณ์” โดย พระเมธีวราภรณ์ และ เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนแปลมคธเป็นไทย ประโยค ๑-๒ , ป.ธ.๓” โดย พระศรีคัมภีรญาณ

  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. จัดกลุ่ม – เลือกประธาน โดยพระพรหมโมลี ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนบาลีให้ได้ผล” โดย พระธรรมกิตติวงศ์ เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนบาลีไวยากรณ์” โดย พระเมธีวราภรณ์ และเวลา ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนสัมพันธ์ไทย ป.ธ.๓” โดย พระปิฎกโกศล

  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “บาลีศึกษา” โดย พระพรหมโมลี ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “หลักครู” โดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนสัมพันธ์ไทย ป.ธ.๓” โดย พระปิฎกโกศล และเวลา ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนแปลมคธ เป็นไทย ประโยค ๑-๒ , ป.ธ.๓” โดย พระศรีคัมภีรญาณ

  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนแปลมคธเป็นไทย ประโยค ๑-๒ , ป.ธ.๓” โดย พระศรีคัมภีรญาณ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “พระสงฆ์ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล” โดย พระธรรมโกศาจารย์ เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนบาลีไวยากรณ์”  โดย พระเมธีวราภรณ์ และเวลา ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “วิธีสอนสัมพันธ์ไทย ป.ธ.๓” โดย พระปิฎกโกศล

  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ประเมินผลการอบรม และในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

  ในการนี้ นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการพองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


  • Update : 11/7/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved