หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน






ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระ-เณร-คฤหัสถเรียนป.ตรี

  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระ-เณร-คฤหัสถเรียนป.ตรี

             พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในระดับอุดมศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2542 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550 จึงออกประกาศรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555

           สำหรับสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรสำหรับพระภิกษุ-สามเณร (ภาคปกติ) เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. มีหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง), สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 12,000 บาท

  ส่วนหลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ (ภาคปกติ) เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. มีหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ 5 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 50,000 บาท

  วิชาที่สอบคัดเลือก มีพระพุทธศาสนา, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ กำหนดรับสมัคร-ขายใบสมัคร วันที่ 9 ม.ค. ถึงวันที่ 15 พ.ค.2555 ต้องสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 999 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นคร สวรรค์ เวลา 09.00-17.00 น. ค่าสมัคร 200 บาท


  • Update : 6/2/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved