หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระพรหมบัณฑิตเซ็นแต่งตั้ง 17รองอธิการบดีมหาจุฬาฯชุดใหม่

  พระพรหมบัณฑิตเซ็นแต่งตั้ง 17รองอธิการบดีมหาจุฬาฯชุดใหม่

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 2 ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ 5 นั้น
  เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พระพรหมบัณฑิตได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) และ (2) แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดีดังต่อไปนี้ 1.พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2.พระศรี คัมภีรญาณ (สมจินต์ สัมมาปัญโญ) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 3.พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวัณณเมโธ) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 4.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 5.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสาโร) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
  6.พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 7.ผศ. สุรพล สุยะพรหม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 8.พระราชรัตนาลงกรณ์ (คุณากร สุวีโร) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 9.พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 10.พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  11.พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 12.พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กันตจารี) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 13.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริปัญโญ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 14.พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 15.พระราชธีราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 16.พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และ 17.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2557 เป็นต้นไป


  • Update : 2/6/2557
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved