หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:บทพระพุทธคุณ

  บทสวดมนต์:บทพระพุทธคุณ

  - บาลี
  อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
  สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

  - อ่าน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
  อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
  สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  - แปล
  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
  เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
  ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ)
  เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก
  ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
  ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
  ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

  - บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
    องค์ใดพระสัมพุทธ
  ตัดมูลกิเลสมาร
    หนึ่งนัยพระทัยท่าน
  ราคี บ พันพัว
    องค์ใดประกอบด้วย
  โปรดหมู่ประชากร
    ชี้ทางบรรเทาทุกข์
  ชี้ทางพระนฤพาน
    พร้อมเบญจพิธจัก-
  เห็นเหตุที่ใกล้ไกล
    กำจัดน้ำใจหยาบ
  สัตว์โลกได้พึ่งพิง
    ข้าฯ ขอประณตน้อม
  สัมพุทธการุญ- สุวิสุทธสันดาน
  บ มิหม่นมิหมองมัว
  ก็เบิกบานคือดอกบัว
  สุวคนธกำจร
  พระกรุณาดังสาคร
  มละโอฆกันดาร
  และชี้สุขเกษมศานต์
  อันพ้นโศกวิโยคภัย
  ษุจรัสวิมลใส
  ก็เจนจบประจักษ์จริง
  สันดานบาปแห่งชายหญิง
  มละบาปพำเพ็ญบุญ
  ศิระเกล้าบังคมคุณ
  ญภาพนั้นนิรันดรฯ


  • Update : 3/7/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved